Высший орган акционерного коммерческого банка

Высший орган акционерного коммерческого банка
Акционерлік коммерциялық банкінің жоғары органы

Какой орган является высшим органом управления в акционерном коммерческом банке?

Акционерлік коммерциялық банкіде қандай орган басқарудың жоғары органы болып табылады?

Высшим органом коммерческого банка является общее собрание акционеров, которое должно проходить не реже одного раза в год. На общем собрании присутствуют акционеры или представители акционеров банка на основании доверенностей. Собрание акционеров правомочно решать вынесенные на его рассмотрение вопросы, если участники обеспечивают необходимый кворум.

Коммерциялық банкінің жоғары органы – акционерлердің жалпы жиналысы, ол жылына сирек дегенде бір рет шақырылуға тиіс. Жалпы жиналысқа акционерлер немесе банк акционерлерінің сенімхат берілген өкілдері қатысады. Акционерлердің жиналысы қатысушылардың қажетті жиналымы қамтамасыз етілгенде ғана өзінің қарауына ұсынылған мәселелерді шешуге құқылы.

Какие вопросы могут быть отнесены к исключительной компетенции собрания?

Жиналыстың айрықша құзыретіне қандай мәселелер жатқызылуы мүмкін?

Вопросы, отнесенные к исключительной компетенции собрания таковы:

Жиналыстың айрықша құзыретіне жатқызылатын мәселелер:

- внесение изменений и дополнений в Устав общества;

- қоғамның Жарғысына өзгерістер мен толықтырулар енгізу;

- реорганизация;

- қайта құру;

- определение количественного состава директоров;

- директорлардың сандық құрамын айқындау;

- увеличение уставного капитала;

-жарғылық капиталды көбейту;

- образование исполнительного органа;

- атқарушы орган құру;

- утверждение аудитора и др.

- аудиторды бекіту, т.б.

Какой орган осуществляет общее руководство деятельностью коммерческого банка?

Коммерциялық банкінің қызметіне жалпы басшылықты қандай орган жүзеге асырады?

Общее руководство деятельностью банка осуществляет Совет директоров.

Банкінің қызметіне жалпы басшылықты Директорлар кеңесі жүзеге асырады.

Какие функции выполняет Совет директоров банка?

Банк Директорлары кеңесі қандай атқарымдарды орындайды?

Совет директоров выполняет следующие функции:

Директорлар кеңесі мынадай атқарымдарды орындайды:

- определяет приоритетные направления деятельности банка;

- банк қызметінің басым бағыттарын айқындайды;

- рассматривает проекты кредитных и других планов банка;

- банкінің несие және басқа жоспарларының жобаларын қарайды;

- утверждает планы доходов, расходов и прибыли банка;

- банкінің кірісі мен шығысының және пайдасының жоспарларын бекітеді;

- рассматривает вопросы об открытии и закрытии филиалов банка;

- банк филиалдарын ашу және жабу туралы мәселелерді қарайды;

- формирует состав Правления банка;

- Банк басқармасының құрамын жасақтайды;

- контролирует работу Правления банка и др.

- Банк басқармасының жұмысын бақылайды, т.б.

Какие функции осуществляет Правление банка?

Банк басқармасы қандай атқарымдарды орындайды?

Правление банка осуществляет непосредственное руководство текущей деятельностью банка. Оно несет ответственность перед Общим собранием акционеров и Советом банка. Правление состоит из Председателя правления, его заместителей и других членов. Заседания Правления проводятся регулярно. Решения Правления принимаются большинством голосов. При равенстве голосов, голос Председателя является решающим. Решения Правления выносятся в форме приказа Председателя Правления банка.

Банк басқармасы банкінің күнделікті (ағымдағы) қызметіне тікелей басшылық жасайды. Ол акционерлердің жалпы жиналысы мен Банк кеңесі алдында жауап береді. Басқарма Басқарманың төрағасынан, оның орынбасарларынан және басқа мүшелерден құралады. Мәжілістер тұрақты түрде өткізіліп тұрады. Шешімдер көпшілік дауыспен қабылданады. Дауыстар тең болған кезде Төрағаның дауысы шешуші дауыс болып табылады. Басқарманың шешімдері банк Басқармасы Төрағасының бұйрығы нысанында шығарылады.

Какой орган определяет кредитную политику в коммерческом банке?

Коммерциялық банкіде несие саясатын қандай орган айқындайды?

Кредитную политику определяет Кредитный комитет, который создается при правлении банка.

Несие саясатын банк басқармасының жанынан құрылатын Несие комитеті айқындайды.

Какие вопросы входят в компетенцию Кредитного комитета?

Несие комитетінің құзыреті-не қандай мәселелер кіреді?

В компетенцию Кредитного комитета входят следующие вопросы:

Несие комитетінің құзыре-тіне мына мәселелер кіреді:

- разработка кредитной политики банка, определение структуры привлекаемых средств и их размещения;

- банкінің несие саясатын әзірлеу; тартылатын қаражаттың құрылымын айқындау және оны орналастыру;

- подготовка заключений по предоставлению ссуд;

- несие беру жөніндегі қорытындыларды дайындау;

- рассмотрение вопросов, связанных с инвестированием и ведением трастовых операций.

- инвестициялаумен және сенімгерлік операцияларды жүргізумен байланысты мәселелерді қарау кіреді.

В каких целях открываются филиалы и представительства банка?

Банкінің филиалдары мен өкілдіктері қандай мақсатпен ашылады?

Коммерческий банк в целях оперативного кредитно-расчетного обслуживания предприятий и организаций – клиентов банка, территориально удаленных от места расположения коммерческого банка, может организовывать филиалы и представительства.

Коммерциялық банкінің орналасқан жерінен шалғай аумақтағы кәсіпорындар мен ұйымдарға – банк клиенттеріне оралымды несие-есеп айырысу қызметін көрсету мақсатымен филиалдар мен өкілдіктер ұйымдастыра алады.

В чем различия между филиалами коммерческого банка и его представительствами?

Коммерциялық банк филиалы қызметінің оның өкілдігінің қызметінен айырмашылығы неде?

Филиалами банка считаются обособленные структурные подразделения, расположенные вне места его нахождения и осуществляющие все или часть его функции. Филиал не является юридическим лицом и совершает делегированные ему головным банком операции в пределах, предусмотренных лицензией Нацбанка. Он заключает договоры и ведет иную хозяйственную деятельность от имени коммерческого банка, его создавшего. Представительство является обособленным подразделением коммерческого банка, которое расположено вне места нахождения банка, не обладает правами юридического лица и не имеет самостоятельного баланса. Оно создается для обеспечения представительских функций банка, совершения сделок и иных правовых действий. Представительство не занимается расчетно-кредитным обслуживанием клиентов. Для осуществления хозяйственных расчетов ему открывается текущий счет.

Банк орналасқан жерден тысқары орналасқан және оның барлық міндеттерін немесе олардың бір бөлігін жүзеге асырушы құрылымдық бөлімшелер банкінің филиалдары деп саналады. Филиал заңды тұлға емес және өзіне бас банк берген Ұлттық банкінің лицензиясында көзделген шекте берілген операцияларды жасайды. Ол өзін құрған коммерциялық банкінің атынан шарттар жасасады және өзгедей шаруашылық қызметті жүргізеді. Өкілдік коммерциялық банкінің оқшауландырылған бөлімшесі болып табылады, ол банкінің орналасқан жерінен тысқары орналасқан, заңды тұлға құқықтарына ие емес және оның дербес теңгерімі жоқ. Ол банкінің өкілдікті міндеттерін қамтамасыз ету, мәмілелер жасасу және өзгедей құқықтық әрекеттер жасау үшін құрылады. Өкілдік клиенттерге есеп айырысу-несие қызметін көрсетумен айналыспайды. Шаруашылық мақсатта есеп айырысу үшін оған ағымдағы шот ашылады.


Русско-казахский экономический словарь.

Смотреть что такое "Высший орган акционерного коммерческого банка" в других словарях:

 • Франция — (France)         Французская Республика (République Française).          I. Общие сведения          Ф. государство в Западной Европе. На С. территория Ф. омывается Северным морем, проливами Па де Кале и Ла Манш, на З. Бискайским заливом… …   Большая советская энциклопедия

 • Международная финансовая помощь — (International financial assistance) Международная финансовая помощь это помощь, которая предоставляется государствам при соблюдении определенных экономических условий Международная финансовая помощь государству предоставляется для развития… …   Энциклопедия инвестора

 • Сбербанк России — (Sberbank of Russia) Сбербанк России, история банка, деятельность банка Сбербанк России, история банка, деятельность банка, руководство банка Содержание Содержание Сберба́нк Росси́и Собственники и руководство Деятельность… …   Энциклопедия инвестора

 • СССР. Хронология —         Хронология исторических событий          9 1 века до н. э.          9 6 вв. до н. э. Государство Урарту.          7 3 вв. до н. э. Господство скифов в причерноморских степях.          6 5 вв. до н. э. Возникновение греческих колоний на… …   Большая советская энциклопедия

 • Италия — I Италия (Italia)         Итальянская Республика (La Repubblica Italiana).          I. Общие сведения          И. государство на юге Европы в центральной части Средиземноморья. Берега И. омываются морями: на З. Лигурийским и Тирренским, на Ю.… …   Большая советская энциклопедия

 • Италия — I Италия (Italia)         Итальянская Республика (La Repubblica Italiana).          I. Общие сведения          И. государство на юге Европы в центральной части Средиземноморья. Берега И. омываются морями: на З. Лигурийским и Тирренским, на Ю.… …   Большая советская энциклопедия

 • Финансовая пирамида — (Financial Pyramid) Финансовая пирамида это денежная структура, которая аккумулирует денежные средства путем постоянного привлечения новых инвесторов Финансовая пирамида: список финансовых пирамид, борьба с финансовыми пирамидами, финансовые… …   Энциклопедия инвестора

 • ИТАЛИЯ — (Italia) гос во на юге Европы, в басс. Средиземного м. Терр. И. включает юж. и зап. склоны Альп, Паданскую равнину, Апеннинский п ов, крупные о ва Сардинию и Сицилию и многочисл. мелкие острова. Пл. 301,2 тыс. км 2. Нас. 50 464 тыс. чел. (по… …   Советская историческая энциклопедия

 • Александр II (часть 2, XIII-XIX) — XIII. Дела внутренние (1866—1871). 4 го апреля 1866 года, в четвертом часу дня, Император Александр, после обычной прогулки в Летнем саду, садился в коляску, когда неизвестный человек выстрелил в него из пистолета. В эту минуту, стоявший в… …   Большая биографическая энциклопедия

 • ШВЕЦИЯ — (Sverige) гос во в Сев. Европе, занимает вост. и юж. части Скандинавского п ова. Включает острова Готланд и Эланд в Балтийском м. Граничит с Данией, Норвегией и Финляндией. Плогд. 449,8 тыс. км2 (без внутр. вод 411,1 тыс. км2). Нас. 8 177 000 чел …   Советская историческая энциклопедия

 • Международные инвесторы — (International investors) Содержание Содержание Определения описываемого предмета Эволюция развития международных инвестиционных отношений Понятие международного инвестиционного права Участники международных инвестиций Формы международного… …   Энциклопедия инвестора


Поделиться ссылкой на выделенное

Прямая ссылка:
Нажмите правой клавишей мыши и выберите «Копировать ссылку»